Genel Hizmetler

Üniversite ve bağlı tüm birimlerinin Rektörlük Makamından gönderilen hukuki ihtilaf ya da tereddüt konusu olmuş uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek, idari düzenlemeler ile protokol ve sözleşme tasarılarının hazırlanmasını ve/veya ilgili birimlerince hazırlanmış olan tasarılar hakkında görüş verilmesiyle ilgili hizmetleri kapsar.

Müşavirliğimiz; Üniversitemizin tüm birimlerine hizmet veren istisna birimlerden biridir. Müşavirliğimiz tüm birimlere danışmanlık hizmeti verirken gerekçesini; yürürlükte bulunan, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, bakanlar kurulu kararları, tüzükler, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler ile konu itibariyle özelliği bulunan Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay ile yerel mahkeme kararlarına dayandırmaktadır.

Üniversitemiz üst yönetiminin veya ilgili bölümlerin ihtiyaç duyduğu yönetmelik ve yönerge tasarılarının hazırlanması veya hazırlanmış olanların mevzuata uygunluğu açısından incelenerek Senatonun onayına sunulmasını takiben Resmi Gazetede yayınlatılarak yürürlüğe girmeleri sağlanır. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler arasında akdedilecek sözleşme, protokol ve şartnameler belirlenen esaslara göre hazırlanır veya hazırlanmış olanlara mevzuata uygunluğu açısından incelenerek görüş bildirilir.

Üniversitemiz tüzel kişiliği adına, ihtarname ve protesto keşidesi,  Döner Sermaye İşletmesi alacakları, öğrenci katkı payları, peşin maaş ve mecburi hizmet borçlarının yasal yollarla takip ve tahsil edilmesi veya taksitlendirmeye yönelik taahhütname ve yüklenme senedi düzenlenmesi de Müşavirliğimizce yürütülen hizmetlerdir.