Adli ve İdari Yargı Hizmetleri

Üniversitenin kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle olan ihtilaflarının yargı mercilerinde Üniversitenin hak ve menfaatleri korunarak takip ve sonuçlandırılmasını kapsar.

Yürütülen tüm yargı işlemlerinde, Üniversitemiz açısından telafisi imkansız durumlarla karşılaşılmaması ve Üniversitemiz menfaatlerinin en üst seviyede korunması amacıyla; ihtilaf konusu ile ilgili her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ilgili birimlerden temin edildikten sonra,  yürürlükteki kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, bakanlar kurulu kararları, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay kararları, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler, yönergeler, protokoller ve ilgili sözleşmeler vb. yasal düzenlemeler doğrultusunda hazırlanan iddia ve savunmalar ilgili mercilere sunulmaktadır.  

Yürütülen dava ve takiplerin tüm aşamalarının izlenmesi ve kontrol edilmesi sağlanarak, yargılama sonucu kesinleşen kararlar uygulanması için Üniversitemizin ilgili birimine gönderilir. İzlenen dava ve icra takipleri Müşavirliğimiz arşivlerinde dosyalanarak, ihtiyaç halinde tekrar kullanıma sunulur.